Πίσω Πληροφορικής(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (153,514,595,621,652,653,727,753,755,768,771,772,773,774,823,921,947,983,1011,1031,1047,1048,1072,1201,1249,1250,1311,1394,1478,1735,1769,1782,1901,1928,1980,1989,2014,2248,2400,2548,2621,2637,2642,2783,3095,3201,3488,3580,3595,3799,3873,3884,3916,3941,3941) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc