Πίσω Καθημερινές Εφημερίδες(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id left join jos_vm_category on jos_vm_category.category_id=jos_vm_product_category_xref.category_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,250,251,254,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,426,865,1317,1351,1358,1407,1458,1459,1563,1786,1861,1995,1996,2161,2162,2163,2164,2223,2316,2354,2355,2723,2602,2657,2658,2659,2681,2819,2822,2894,2931,2996,2997,2998,2999,3000,3001,3002,3008,3019,3025,3026,3027,3028,3029,3053,3076,3078,3079,3124,3176,3442,3443,3486,3804,3896,3914,3931,3942,3943,3944,4032,4032) and (category_name like 'Λ%') AND jos_vm_product.publish_up>='2019-09-16' order by publish_up desc
&find=Λ